۱۳۹۰ آبان ۱۵, یکشنبه

عید قربان، روز نیمه جهانی کشتار حیوانات فرا رسید

کشتار برای بتی نادیدنی! بنام خدا، بتی که متاسفانه دریایی از خون هم نمیتواند راضی اش کند و از کینه اش نسبت به انسان و حیوان بکاهد...

هر چند که در اصل تمام این کشتارها نه برای خداست که برای شکم سیری ناپذیر خودشان است!
این نامرد حال مرا بهم میزند!
بخند حاج آقا! که خامنه ای هم با اسلام ناب محمدی اش دارد به ریش شما میخندد!
آخه پست فطرت! این گوسفند کوچک، از دست تو به کجا میتواند فرار کند که با پاهای نفرت انگیزت اینطور به گردنش فشار میآری؟
اون نکبت را نگاه کنید که چتور میخندد و کیف میکند. امیدوارم تا آخر سال گریه کنی!
بی مروت! امیدوارم گوشت این حیوان زبان بسته که دم آخر هم اینقدر زجرش میدی، درد و مرض بشه برات!
میترسیدی کمرت بشکنه (که امیدوارم) اگه کمی در بلند کردنش انسانیت بخرج میدادی؟
شرمنده این نگاهت که بجانم آتش میزند و کاری از دستم برایت بر نمیاید...
آخرین برگ، قبل از اینکه او را از گوشش بکشند، دست و پایش را بکشند تا از جا در بیاید، محکم داخل لگن ترازو پرتابش کنند تا قبل از مرگ کمرش بشکند، بزور آب بدهانش بریزند و محکم بزمینش بزنند و با چاقو گلویش را ببرند...
از دیو (خدا) و دد (انسان) ملولم و حیوانم آرزوست...


۲ نظر:

  1. رفتار مسلمانان با حیوانات رفتاری ظالمانه و با ستمگری همراه ست. هنگامی که اسلام به عنوان کافر، مفسد فی الارض، طاغوتی، جسارت به ائمه، و مانند آن به آسانی دستور کشتن انسان ها می دهد، میزان وحشیگری و بی رحمی آن در کشتن حیوانات ناگفتنی ست....    پاسخحذف