۱۳۹۰ مرداد ۴, سه‌شنبه

بازگشت قاتل بچه گربه ها

راجع به این خبر چیزی نمینویسم چون حتی جرات خواندنش را هم ندارم چه رسد به دیدن عکسها! چیز زیادی از این خبر نخواندم هر چند از روی این عکس میتوانم حدس بزنم ولی خیال ندارم بیشتر از این بهش فکر کنم.
خوشبختانه کسی که این پست را گذاشته هشدار لازمه را داده بود.
هنوزم میگم دنیای ما به چنین عفریته های سیاه دلی احتیاج نداره و امیدوارم به فجیع ترین شکلی کشته بشه که من یکی خیلی خوشحال میشم!
قابل توجه کسانی که فکر میکنند این جور سادیست هایی را میشه آموزش انسانیت داد!
و قابل توجه پرستندگان خدایی که مثلا مهربان است و هر کاری از دستش بر میاید ولی هیچ غلطی نمیکند! تف به این خدا!
بهرحال به این سایت بروید و ببینید دخترهای جوان این دوره زمونه تفریحشان چیست!
باز هم هشدار میدم!


شکنجه بچه گربه توسط زوج چینی

دیروز فیلمی از شکنجه یک بچه گربه در اینترنت نمایش داده شده که خشم و نفرت و انزجار مردم چین و جهانیان را برانگیخت.
این فیلم ٤ دقیقه و نیمی زنی از اهالی پکن را نشان میدهد که در کنار گودال آب گل آلودی چمباتمه نشسته بچه گربه ای را از دمش میکشد و سرش را درون حوضچه آب گل آلودی فرو میبرد و باز از آب بیرون میکشد و این کار را بار ها و بار ها انجام میدهد.
هر بار که بچه گربه موفق به فرار میشود دوباره او را میگیرد و به داخل حوضچه گل آلود آب باران پرتاب میکند.

تا سرانجام بچه گربه موفق میشود خود را از دست او رها سازد و در این میان گربه بزرگتری که از قرار مادر بچه گربه است از راه میرسد و سعی میکند بچه اش را به دندان بگیرد ولی قبل از اینکه بتواند،زن بر پا می ایستد و گربه را میترساند و مانع او میشود.

در این میان مردی که دوست یا همسر زن است، بچه گربه را میگیرد و به سمت زن پرتاب میکند. و زن شکنجه بچه گربه را از سر میگیرد.
آزار و شکنجه این بچه گربه نیمساعت تمام به درازا میکشد و گفته میشود سرانجام زن و مرد بچه گربه را درون زیرزمینی پرتاب میکنند و میروند...
هیچ کس از سرنوشت یا زنده بودن این بچه گربه اطلاعی ندارد و در عرض این دو روزی که از ماجرا میگذرد، دیگر کسی او را ندیده.
من که دلم طاقت نمیاره این فیلم را ببینم ولی در اینجا میتوانید فیلم را تماشا کنید

چرا آن بیشرف بزدلی که این فیلم را گرفته بجای دوربین بازی به کمک آن بچه گربه نرفته؟
حالا اجازه دارم برای این پست فطرت های بی همه چیز، هم آن زن و مرد و هم آن بی شرفی که بجای کمک دوربین بازی میکرد، آرزوی مرگی دردناک داشته باشم؟ یا این گونه آرزوها بدور از انسانیت است و درست نیست و باید به این گونه افراد آموزش داد!!!
فکر میکنید اصولا به چنین موجود بیمار، نفرت انگیز و سادیستی میشود انسانیت! آموزش داد؟ و او را به و مقام والای انسانیت رسانید؟!

بنطر من باید برای اینگونه افراد یک شهر جداگانه درست کرد و همه را در آنجا رها کرد و آزاد گذاشت تا با کشتن یکدیگر هم به لذتی که میخواهند برسند، هم حیوانات در امان خواهند بود و هم افرادی مانند مرا بیش از این با افکار جنون آمیز در گیر نمیکنند.

بعضی بر این نظر هستند که این راهش نیست و با خشونت چیزی حل نمیشود. تا ما بخواهیم با آموزش و مهربانی این اهریمن صفتان را به راه انسانیت بیاوریم که نخواهند آمد، هزارن هزار حیوان به فجیع ترین شکلی کشته خواهند شد. من که فکر میکنم جامعه انسانی به چنین موجودات سنگدلی احتیاجی ندارد و هر چه از تعداد این خبیثان بی ارزش کمتر شود، دنیای ما آرامتر و زیبا تر و انسانی تر خواهد شد.


همانگونه که سعدی شیرازی می فرماید:

پر تو نیکان نگیرد هر که بنیادش بدست

تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبدست
باب اول در سیرت پادشاهان:
طایفه دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان بسته و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب به حکم آنکه ملاذی منیع از قلّه کوهی گرفته بودند و ملجأ و مأوای خود ساخته مدبران ممالک آن طرف در دفع مضرّت ایشان مشاورت همی‌کردند که اگر این طایفه هم برین نسق روزگاری مداومت نمایند مقاومت ممتنع گردد.

درختی که اکنون گرفتست پای

به نیروی شخصی برآید ز جای

و گر همچنان روزگاری هلی

به گردونش از بیخ بر نگسلی

سر چشمه شاید گرفتن به بیل

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

سخن بر این مقرر شد که یکی به تجسس ایشان بر گماشتند و فرصت نگاه می‌داشتند تا وقتی که بر سر قومی رانده بودند و مقام خالی مانده تنی چند مردان واقع دیده جنگ آزموده را بفرستادند تا در شعب جبل پنهان شدند شبانگاهی که دزدان باز آمدند سفر کرده و غارت آورده سلاح از تن بگشادند و رخت و غنیمت بنهادند نخستین دشمنی که بر سر ایشان تاختن آورد خواب بود چندان که پاسی از شب در گذشت

قرص خورشید در سیاهی شد

یونس اندر دهان ماهی شد

مردان دلاور از کمین به در جستند و دست یکان یکان بر کتف بستند و بامدادان به درگاه ملک حاضر آوردند همه را به کشتن اشارت فرمود اتفاقاً در آن میان جوانی بد میوه عنفوان شبابش نو رسیده و سبزه گلستان عذارش نو دمیده یکی از وزرا پای تخت ملک را بوسه داد و روی شفاعت بر زمین نهاد و گفت این پسر هنوز از باغ زندگانی بر نخورده و از زیعانجوانی تمتع نیافته توقّع به کرم و اخلاق خداوندیست که ببخشیدن خون او بر بنده منت نهد ملک روی از این سخن در هم کشید و موافق رای بلندش نیامد و گفت
پر تو نیکان نگیرد هر که بنیادش بدست

تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبدست

نسل فساد اینان منقطع کردن اولی تر است و بیخ تبار ایشان بر آوردن که آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه نگه داشتن کار خردمندان نیست

ابر اگر آب زندگی بارد

هرگز از شاخ بید بر نخوری

با فرومایه روزگار مبر

کز نی بوریا شکر نخوری
وزیر این سخن بشنید طوعاً و کرهاً بپسندید و بر حسن رای ملک آفرین خواند و گفت آنچه خداوند دام ملکه فرمود عین حقیقت است که اگر در صحبت آن بدان تربیت یافتی طبیعت ایشان گرفتی و یکی از ایشان شدی امّا بنده امیدوارست که در صحبت صالحان تربیت پذیرد و خوی خردمندان گیرد که هنوز طفل است و سیرت بغی و عناد در نهاد او متمکن نشده و در خبرست کلُّ مولود یولدُ علی الفطرةِ فَاَبواهُ یهوّدانَه وَ یُنصرانه و یُمجّسانِه

با بدان یار گشت همسر لوط

خاندان نبوّتش گم شد

سگ اصحاب کهف روزی چند

پی نیکان گرفت و مردم شد

این بگفت و طایفه ای از ندمای ملک با وی به شفاعت یار شدند تا ملک از سر خون او در گذشت و گفت بخشیدم اگر چه مصلحت ندیدم

دانی که چه گفت زال با رستم گرد

دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد

دیدیم بسی که آب سرچشمه خرد

چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد

فی الجمله پسر را به ناز و نعمت بر آوردند و استادان به تربیت او نصب کردند تا حسن خطاب و ردّ جواب و آداب خدمت ملوکش در آموختند و در نظر همگان پسندیده آمد باری وزیر از شمایل او در حضرت ملک شمّه ای می‌گفت که تربیت عاقلان در او اثر کرده است و جهل قدیم از جبلت او به در برده ملک را تبسم آمد و گفت.
عاقبت گرگ زاده گرگ شود

گرچه با آدمی بزرگ شود
سالی دو برین بر آمد طایفه اوباش محلت بدو پیوستند و عقد موافقت بستند تا به وقت فرصت وزیر و هر دو پسرش را بکشت و نعمت بی قیاس برداشت و در مغاره دزدان به جای پدر بنشست و عاصی شد. ملک دست تحسّر به دندان گزیدن گرفت و گفت

شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی

ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست

در باغ لاله روید و در شوره بوم خس

زمین شوره سنبل بر نیارد

درو تخم و عمل ضایع مگردان

نکویی با بدان کردن چنان است

که بد کردن به جای نیک مردان

۱۳۹۰ مرداد ۳, دوشنبه

آبنماهای ۳۵ میلیونی چینی، پتوهای چینی

بخش نخست

بخش دوم
برنج پلاستیکی چینی، تخم مرغ مصنوعی چینی، شیر خشک آلوده چینی، چای سمی چینی، پرتقال چینی، لباس زیر و کراوات چینی و...
خلاصه ورود انواع و اقسام اجناس و لوازم بنجل و خطرناک چینی آزاد!!! ورود قرآن چینی ممنوع!!!
اینبار مجسمه های چینی در پایتخت؛ آب‌نماهای ۳۵ میلیونی در تهران نصب شد
کلمه:این بار هم فارغ از اینکه مجسمه‌سازان ایران توانی بسیار بیشتر از ساختن پنج گوی در پنج اندازه متفاوت دارند؛ حتی می‌توان این کار را به صنعتگران ایرانی هم سپرد تا با ورق گالوانیزه و استیل؛ گوی‌هایی به همین شکل و شمایل تحویل بلوار میرداماد بدهند. شاید در این شرایط لازم نباشد اعتبارهای چند میلیونی از بودجه شهرداری‌های مناطق تهران و سازمان زیباسازی عاید چینی‌ها شود...
ادامه سيل واردات پتوهای چينی!
ایسنا: عضو انجمن صنايع نساجی ايران با اشاره به واردات گسترده پتوهای چينی به ايران گفت: هم‌اكنون اغلب واحدهای توليدكننده پتو فعال در كشور با ظرفيت پايين در حال فعاليت هستند.
بختياری با بيان اين‌كه از سال ١٣٨٦ به بعد همزمان با واردات فجيع پتوهای چينی به كشور رفته رفته كارخانه‌های توليد داخل توان رقابت خود را از دست دادند، اضافه كرد: از ٦٠ تا ٧٠ كارخانه فعال توليد پتو در كشور در گذشته هم‌اكنون تعداد انگشت شماری باقی مانده و آنها نيز عمدتا در حال عمل كردن به قراردادهای خود با نيروهای مسلح و ارتش و به اصطلاح تامين پتوهای ارتشی هستند.
بدنبال افزایش نگرانی های جهانی در مورد ایمنی محصولات چینی، پتو های تولید شده در چین که حاوی سطوح بالایی از فرمالدئید هستند در سراسر استرالیا و نیوزیلند جمع آوری شدند.
واردات چینی، از برنج پلاستیکی تا تخم مرغ مصنوعی!
دنیای اقتصاد: ظاهرا ماجرای واردات بی‌رویه از کشور چين و ماچين پایان ندارد، ماجرايی که این بار از فاز محصولات بی‌کیفیت غیرخوراکی عبور کرده و از بازار محصولات تقلبی خوراکی سر در آورده است.
چندی پیش بود که خبر توزیع تخم مرغ‌های تقلبی چینی در استان‌های جنوبی کشور پخش شد و امروز هم می‌شنویم که چینی‌ها، برنج را از پلاستیک فشرده ساخته‌اند و روانه بازار کرده‌اند.
فیلم طرز تهیه تخم مرغ، انگور مصنوعی و دیگر غذاهای ساختگی چینی از مواد زیان بار شیمیایی
علیرغم ممنوعیت ، باز هم واردات شیرخشک آلوده چینی؟!
حکیم مهر: به نقل از خبرآنلاین - تداوم واردات شیرخشک آلوده به ملامین صنعتی از چین که طی یکی دو هفته اخیر توسط برخی منابع غیر رسمی مطرح شد نگرانی‌هایی را به دنبال داشت.
نگرانی درباره ی احتمال ورود شیر خشک از چین به این خاطر بود که پس از بیماری هزاران کودک چینی و حداقل مرگ سه کودک چینی بر اثر وجود ملامین صنعتی در شیرخشک در سال ٨٧ بسیاری از کشورها واردات شیر خشک و حتی محصولاتی را که با شیرخشک چینی تولید می شدند ممنوع کردند. معاون غذا و داروی وزارت بهداشت کشور نیز در سال ٨٧ اعلام کرد که کشور ما هیچ نوع واردات مستقیم شیر خشک از چین ندارد و ورود شکلات و برخی فرآورده‌های شیری از چین نیز با توجه به آلودگی شیر خشک در کشور از تاریخ ٣/٧/٨٧ ممنوع شد.
نگاهی به کالاهای غیر ضروری/ واردات چینی از گلابی تا کروات
خبرآنلاین:از واردات سه میلیون دلار گلابی چینی تا واردات بیش از ١٠٠ هزار دلار کروات و ... ترکیبی است که در ردیفهای تعرفه ای واردات ایران از چین به چشم می خورد.
حتما ببینید!
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...
درماندگی کشاورزان چینی و منفجر شدن هندوانه هایشان بدلیل استفاده بیش از اندازه از مواد شیمیایی که باعث رشد سریع محصولات میشود!
خمیر دندانهای چینی با دیتیلین گلیکول! این ماده ای است که در ساخت ضدیخ بکار میرود و همان ماده ای است که در سال ٢٠٠٧ باعث مرگ ١٠٠ پانامایی شده بود.
دولت پاناما این ماده را اشتباها در ترکیب شربت سرماخوردگی استفاده کرده بود. این ماده از چین وارد شده و روی آن اتیکت گلیسیرین که ماده ای بی ضرر است زده شده بود!
ژوئیه ٢٠٠٧ : بیش از ١٧٠٠٠ حیوان خانگی بیمار و٤٠٠٠ سگ و گربه به علت مصرف مواد غذایی آلوده به مواد سمی (ملامین) ساخت چین، در ایالات متحده از بین رفتند.
رسوایی کمپانی اسباب بازی Mattel
این کمپانی که بزرگترین تولید کننده اسباب بازی در جهان، از جمله: عروسک های باربی Barbie و اسباب بازی های دیگر مانند: Fisher Price,Cars,Dora,Polly Pocket و بسیاری دیگر از معروفترین اسباب بازی هاست، در سال ٢٠٠٢ کارخانه های خود را درون آمریکا بست و تولید محصولات خود را بدست چینی ها سپرد که همین منجر به رسوایی آلودگی اسباب بازی ها به مواد سمی خطرناک شد.
چینی ها برای رنگ آمیزی این اسباب بازی ها از مواد رنگی حاوی سرب استفاده میکنند. این مواد سرطانزا از طریق تماس با دست یا دهان به بدن کودکان وارد میشود. سرب همچنین منجر به عقب ماندگی ذهنی و اختلالات عصبی شدید در کودکان می شود.
البته این فقط ماجرای کمپانی عظیم Mattel است که میلیونها اسباب بازی های آلوده را وارد بازار میکند و تحت فشار بین المللی گاهی هم هشدار میدهد! حال شما حساب کنید تولید کنندگان ناب چینی چه ها که نمیکنند!و اینکه قسمت اعظم اسباب بازی های موجود در بازار ایران از چین وارد میشود!
این فیلم را در این رابطه مشاهده نمایید
ژوئن ٢٠٠٧: بیش از نیم میلیون لاستیک ساخت چین که صاحبان خودرو ها و کامیون های سبک از آن استفاده میکنند حکم بمب های ساعتی گردان را دارد که منجر به تصادفات مرگباری در پنسیلوانیا و دیگر نقاط آمریکا شده.
اما!اگر کالاهایی که از چین وارد میکنیم هزار خطر جانی دارند و صنایع ایران را به نابودی می کشاند، مهم نیست
در عوض: ورود قرآن چاپ چين به كشور متوقف و فروش آن ممنوع شد
خبرگزاری فارس: معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن‌كريم سازمان دارالقرآن‌ از توقيف قرآن‌های چاپ‌شده در چين موجود در بازار كشور خبر داد و گفت: برای چاپ و صحافي كتاب مقدس «قرآن» شرايط خاصی وجود دارد كه در كشورهای غيراسلامی رعايت نمی‌شود.
معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن الكريم از شركت‌های وارد كننده اين تابلوهايی كه با آيات قرآن زينت می‌يابند درخواست كرد كه در مرحله نخست، اقدام به ورود چنين كالاهايی نكنند، چرا كه در ايران تابلوهای بسيار زيباتر، از لحاظ خوشنويسی، طراحی و قاب وجود دارد و نيازی نيست كه تابلوی قرآنی از چين و يا ديگر كشورها وارد ايران .
ایرنا: مجوز چاپ بيش از چهار ميليون و ٧٠٠ هزار جلد قرآن كريم صادر شد
همشهری: توزیع بیش از ٧ میلیون قرآن در سال ١٣٨٧
یکی برای همه (قران ها)، همه (قران ها) برای یکی!
و شما با خرید کالاهای چینی نه تنها به رشد روزافزون این اهریمن مرگ و مشتری جنایتکارش حکومت اسلامی و در نهایت نابودی اقتصاد ایران کمک میکنید بلکه سلامت خود و افراد خانواده خود را نیز بخطر میاندازید...کالا های مرگ آور چینی را تحریم کنیم
پی نوشت:
بازار تهران در تسخير كپسول‌های اطفای حريق غير استاندارد چينی
ايلنا: كپسول‌های اطفای حريق غير استاندارد چينی در حالی در بازار را تسخير كرده‌اند كه هنوز مشخص نيست مبادی ورود اين حجم زياد محصولات غير استاندارد كجاست و چگونه وارد كشور می‌شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا مطابق قانون هر گونه كالای وارداتی، مستلزم گواهينامه بازرسی استاندارد و تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران است، اين گواهينامه نشان میدهد كالا از مبادی قانونی وارد كشور شده است و استفاده از آن مشكلی ايجاد نمی‌كند.
در همين حال معاون عمليات سازمان آتش نشانی در گفت و گو با خبرنگار ايلنا از پر شدن بازار تهران از كپسول‌های اطفای حريق غير استاندارد چينی خبر می‌دهد.

۱۳۹۰ مرداد ۲, یکشنبه

سگها را نکشید

متاسفانه Star سگی که پس از شلیک ٤٠ گلوله ساچمه ای از فاصله نزدیک به سرش، دست و پایش را بستند و تا بینی اش در خاک مدفون کردند، در گذشت
به نظر میرسید که Star بهبودی کامل پیدا کرده باشد ولی بطور ناگهانی دچار التهاب لوزالمعده شد و ١٨ روز پس از پیدا شدنش در گذشت.
این خبر غم انگیز زمانی رسید که تنها کمتر از ٢٤ ساعت از تظاهراتی گذشته بود که صدها نفر از مردم مالت علیه حیوان آزاری و ظلم و ستمی که به حیوانات روا میشود، برگزار کرده بودند.
این تظاهرات از بزرگترین اعتراضات در نوع خود بود که در مالت برگزار شد.
Star قبل از مرگش، ساعاتی را با خانواده ی جدیدش گذراند ولی ناگهان به دلیل حالت تهوع شدید به مرکز درمانی باز گردانیده شد و در گذشت...
فیلمهایی از لحظه های بسیار کوتاه شادی Star را در اینجا و اینجا تماشا کنید

نمیتوانم بگویم سگ بدبخت از درد و رنج آزاد و رها شد. چون فکر میکنم بدنیا آمده بود تا از زندگیش لذت ببرد، شیطنت و بازیگوشی کند و وفادار باشد به کسانی که از او نگهداری می کنند و هیچ دلیلی نداشت که این چنین زجر بکشد و کشته شود...
اگر Star را نتوانستیم نجات دهیم، بیایید دست کم به فکر سگهای ایران باشیم که هر روز به بیرحمانه ترین وضعی کشته میشوند...
منبع خبر

لیلا اسفندیاری شیرزن یگانه ی کوه نوردی ایران به هیمالیا پیوست

با کمال تاسف، مطلع شدیم که امروز جمعه، ٣١ تیرماه ١٣٩٠، لیلا اسفندیاری کوه نورد پرتوان و عضو باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند که برای صعود قلل گاشربروم ١ و ٢ به منطقه قراقروم پاکستان رفته بود پس از صعود قله گاشربروم ٢، به هنگام بازگشت در حین فرود از مسیر دشوار یخی در زیر قله، سقوط کرده و متاسفانه جان باخته است.
بر اساس گزارشات تلفنی سایر همنوردان ایرانی و خارجی که همراه لیلا در صعود قله شرکت داشته­اند پیکر لیلا پس از ٣٠٠ متر سقوط در ارتفاع نزدیک به ٧٧٠٠ متری جبهه­ی پاکستان در مکانی خارج از مسیرمتوقف می­شود.
هم اکنون سایر صعودکنندگان در صحت و سلامت در کمپ سوم مستقر می­باشند.
لیلا اسفندیاری پیش از این، با سرپرستی تیمی ٦ نفره موفق شده بود قله دشوار نانگاپاربات به ارتفاع ٨١٢٦ متر را صعود کند و سال گذشته نیز بر قله­ی کی­تو، دشوارترین کوه جهان ، تلاشی ستودنی انجام داده بود.

باشگاه کوه­نوردی و اسکی دماوند، درگذشت این قهرمان بزرگ کوه­نوردی را به خانواده­ی او، همنوردانش در باشگاه ، جامعه­ی کوه­نوردی و عموم هم­وطنان ایرانی تسلیت می­گوید.بيانيه خانواده اسفندياری در سوگ شادروان ليلا اسفندياری
خانواده شادروان ليلا اسفندياری
بيانيه ای را به شرح ذيل تقديم باشگاه كوهنوردی و اسكی دماوند نمودند:
گسترش مرزهای محدود توانایی، مقابله با محرومیت‌های قراردادی و اثبات شایستگی‌های زنان، آرمان‌هایی بودند که لیلا پرداختن به آنها را در کوه‌نوردی یافته بود و چه خوش درخشید و توانمند بود در مجال کوتاهی که برای زیستن داشت.


او تمامی فرصت‌ها و اندوخته‌ی زندگی‌اش را صرف کوه‌نوردی کرد و سرانجام در جایی آرام گرفت که آرزویش را داشت.

ما، خانواده‌ی اسفندیاری، با دلی آکنده از اندوه، به تصمیم لیلا در انتخابش احترام می گذاریم و بر اساس خواسته‌ی خودش، پیکر پاکش را در همان نقطه‌ای که هست به کوه‌های بلند، پاک و پر برف گاشربروم می سپاریم.

جایی که تا ابد چشم انداز زیبای کوهستان قراقروم را برای او به منظر خواهد داشت.

سخت زیست و زیبا رفت

خانواده لیلا اسفندیاری ۱/۵/۱۳۹۰


لیلا رفت
لیلا اسفندیاری کوهنورد نام آشنا دیروز جمعه حوالی ظهر و این بار بی صدا و در سکوت و خلوت برای صعود به گاشربروم یک و دو رفت .در حالی که اول کار خسته بود از این همه دوندگی برای تامین مخارج یک صعود و گله مند از عدم یاری نهادهای مسئول خاصه فدراسیون کوهنوردی و تنها جرمش! را کوهنورد مستقل بودن خود می دانست. آنچه که مسلم است لیلا دختری است جسور و آرزوهای بلندی در سر دارد و برای منی که از نزدیک شاهد تلاشهایش برای این صعود بودم می دیدم که هیچ مانعی نتوانست او رابرای رسیدن به آنچه که هدفش است و می خواهد باز دارد.
لیلا رفت با تمام کاستی ها و سختیهایی که سد راهش شده بود اما مسلما" اگر موفق شود این صعود به نام ایران و زن ایرانی نیز تمام خواهد شد.

بالشخصه برایش آرزوی موفقیت می کنم.

فرشید داوودی، وبلاگ طنز کوه

در خاتمه دو روز قبل از حرکت لیلا متنی را در پاسخ یک سوال مصاحبه مجله ای برایش نوشتم و ارسال کردم که اینجا انتشار می دهم و دلایل و انگیزه های لیلا برای رو آوردن به این ورزش را تا حدودی نشان می دهد.
چرا شما به عنوان یک زن چنین ورزش سنگینی را انتخاب کردید؟

چرایی این مسئله شاید نیاز به یک واکاوی زیادی داشته باشد و گاهی خودم هم به این موضوع فکر کردم اما بسیاری از انگیزه های نهفته در انتخاب این ورزش را نمی دانم ولی تصور می کنم برخی از این انگیزه هایی که مرا واداشت به این ورزش سنگین رو بیاورم بخشی به روحیات مواجهه با ناشناخته ها بود ، بخشی باور اینکه من نیز می توانم و بخشی به مبارزه با محدودیتهای اجتماعی غلطی که به زنان تحمیل شده و هیچ منافانتی هم با شرع نداشته و ندارد بنابراین دیدم برای رسیدن به آنچه که شان و منزلت و جایگاه من به عنوان یک زن هست باید مبارزه کنم تا تلقی و باورهای غلطی که از زن در اذهان ساخته شده شکسته شود و زن را موجودی نپندارد که حیطه و شعاع حرکتش باید در چارچوب خانه و آشپزخانه باشد. من این را باور نداشتم و با تمام وجود می خواستم این باورهای غلط را بشکنم چرا که شرع نیز برای حرکت و تلاش و حضور زن در بطن جامعه با رعایت موازین دینی محدویتی قائل نیست.

از کودکی عاشق دست و پنجه نرم کردن با مشکلات بودم و همیشه کنجکاو شناخت ناشناخته ها و این باور را داشتم که با حفظ تمام جوانب زنانگی خود از جنس دیگرم مرد چیزی کم ندارم و من هم می توانم در عرصه ستیز با مشکلات همچون مردها در جامعه حضور داشته باشم آشنایی من با ورزش سنگین کوهنوردی بطور اتفاقی بود و وقتی اولین بار پای بر کوه گذاشتم حس کردم تواناییش را دارم از طرفی عاشق کوه و زیباییها نهفته و اسرار خاموش و ناگفته هایش شدم و از طرف دیگر کوهنوردی را بعنوان عرصه ای برای ارضای روحیه مبارزه طلبی هایم با سختیها دیدم و این بود که شروع کردم.
شاید اگربطور اتفاقی با کوه آشنا نمی شدم این حس خود را در جایی دیگر و و ورزشی دیگر تجربه می کردم اما در حال حاضر از این روند راضی هستم و دوست دارم تا جایی که توان دارم با قله ها و کوهها در عین رفاقت رقابت سالم داشته باشم و هر گاه بر فراز قله ای می ایستم حس توانستنم ارضا می شود.
این ورزش تاثیرات بسیاری در من و زندگی ام داشت و آموختم در شرایط سخت چگونه خود را با محیط و مشکلات تطبیق دهم با آرامش فکر کنم و بهترین راه حل را انتخاب کنم و من همه این ها را از ستبری و آرامش کوهها فرا گرفتم.

من در درجه ی اول یک انسان مثل تمام انسانها و زن بودن ثانویت منست پس هر آن چه که مردان از پس آن بر آیند من هم می توانم.

این مسئله شاید و این حرکت من به نوعی رساندن زنان به این باورهم باشد که اگر بخواهند میتوانند به هر چه دوست دارند برسند و از مشکلات و مبارزه هراسی به دل راه ندهند.

روایت لیلا اسفندیاری از صعود به قله K2
یاد این ورزشکار افتخارآفرین ایران گرامی باد

۱۳۹۰ مرداد ۱, شنبه

دمای ٥٠ درجه دمايی نيست كه منجر به تعطيلی شود

جناب بهرام صناعی در کنار نسیم فرحبخش کولر گازی اش نشسته و برای زنانی که باید با روسری، مانتو و شلوار در گرمای ٥٠ درجه کار کنند نظر میدهد!
خبرگزاری فارس: رئيس سازمان هواشناسی گفت: دمای ٥٠ درجه دمايی نيست كه منجر به تعطيلی ادارات شود.
بهرام صناعی در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به دمای ٥٠ درجه‌ای اهواز در چند روز اخير آيا سازمان هواشناسی نسبت به اطلاع رسانی اين موضوع به استانداری خوزستان اقدام كرده است تا اين استانداری به تعطيلی ادارات مبادرت ورزد؟ اظهار داشت: دمای ٥٠ درجه دمای ركوردی نيست و اگر با رطوبت خاصی تركيب شود، به شرايط حدی میرسد كه شرايط بحرانی نيز هست.
وی ادامه داد: در طول ٥٠ سال گذشته حداكثر دمای ثبت شده در كشور ٥٤ درجه بوده است بنابراين دمای ٥٠ درجه دمايی نيست كه منجر به تعطيلی ادارات شود.
یعنی هر وقت حداکثر دمای ثبت شده به ٥٥ رسید، اون موقع به مالش آتیش میزنه و نظر میده ادارات را تعطیل کنند! شاید؟!

صناعی افزود: سازمان هواشناسی فقط وظيفه اطلاع‌رسانی دارد و تصميم‌گيری برای تعطيلی در استان‌ها برای وجود دمای بالا برعهده ستاد مديريت بحران استان‌ها است و آنها نيز براساس شرايط و اقتضائات استان تصميم به تعطيلی می‌گيرند.
رئيس سازمان هواشناسی خاطرنشان كرد: ولی به نظر بنده دمای ٥٠ درجه دمايی نبوده است كه نياز باشد، تعطيلی صورت گیرد.
نظر ندی سنگین تری نکبت خان!
تازه زنان کارمند برای گرفتن ویزای رفتن به محل کار، باید از سد این خواهران زینب هم بگذرند تا مهر تایید حجاب کامل اسلامی را دریافت کنند.

۱۳۹۰ تیر ۳۱, جمعه

حیوانات را دوست بداریم / داستان زندگی یک سگ

یا وقتی خدا کاری نمیکند، انسانها وارد عمل میشوند!
ای انسانها! خدایی وجود ندارد اگر هم خدایی هست خیلی بیرحم و کینه ای است ولی خوشبختانه انسانیت هنوز نمرده.
خدای بخشنده و مهربان!!! شما هنوز بعد از هزاران سال کینه ی خوردن یک سیب ار دلش بیرون نرفته! و انتقام آن را از انسانها و حیوانات بی گناهی که حتی رنگ آن سیب را هم ندیده اند میگیرد!
هزاران سال برای انواع و اقسام خدایان قربانی کردید و آنها را پرستش کردید، چی نصیبتان شد بجز بدبختی و درد و رنج و مرگ؟
بنابراین بیش از این دست روی دست نگذارید و منتظر رحمت های الهی! نشوید و آستین ها را بالا بزنید و خود دست بکار شوید!
بگذریم داستان از اینجا شروع میشود که به سابرینا یآپ "Sabrina Yeap" بنیانگزار مزرعه دوستان پشمالو "Furry Friends Farm" در مالزی، خبر ناگواری میرسد که سگی در اثر تصادف با یک خودرو یا کامیون بشدت مجروح شده و راننده فرار کرده و سگ را در شرایط تاسف باری به حال خود رها کرده تا بمیرد.
به سابرینا گفته میشود که نصف صورت سگ بر اثر تصادف از بین رفته و مطمئن نیستند که او زنده باشد.
وی با سرعت تمام خود را به محلی که سگ در آنجا دیده شده بود میرساند و سگ را زیر ماشینی در حالیکه یک بشقاب برنج در کنارش بود پیدا میکند.
سگ بعد از گذشت ٥ روز با وجود
جراحات شدید و بدون هیچگونه درمانی هنوز زنده بود!
سابرینا بخاطر این شهامت، شجاعت و اراده اش او را جاسپر "Jasper" نامید.
وقتی سابرینا بمحل رسید کارگران خارجی که در آن محل کار میکردند و از او مراقبت میکردند، سگ مجروح را صدا میکنند و او بلافاصله میآید! و دوستانه در حالیکه برای سابرینا دم تکان میداد به او فرصت میدهد تا از او عکس بگیرد.
وضعیت سگ به قدری رقت انگیز بود که نزدیک بود اشک از چشمان سابرینا سرازیر شوداما وی با خود گفت اشک ریختن دردی را درمان نمیکند و باید برای سگ کاری کرد و به او کمک کرد.
نیمی از جمجمه جاسپر شکسته بود و مغز او در معرض دید و بدون محافظ بود. همچنین چشم چپ او بطور کامل آسیب دیده بود. کبودی ها و خراشیدگی های بسیاری بر روی بدنش بود و بروی پای راستش زخمی باز و تازه به چشم میخورد.
ظرف یک ثانیه کارگران خارجی برای سابرینا یک جعبه بزرگ آوردند و جاسپر را درون آن و داخل ماشین گذاشتند.
سگ بیچاره، بسیار شجاعانه و دوستانه، بدون هیچ گونه مبارزه یا سروصدا، در راه به درمانگاه، آرام در ماشین نشسته بود.
خوشبختانه Dr Kiew پس از مشاهده و معاینه جاسپر اعلام داشت که سعی خود را برای درمان او خواهد کرد.
جاسپر بخاطر غذایی که از کارگران دریافت کرده بود از لحاظ وزن در شرایط مناسبی بود.
اراده او برای زنده ماندن پس از ٥ روز تحمل شرایط سخت و ناگوار، سابرینا را مصمم کرد تا جاسپر را تنها نگذارد. بنظر سابرینا جاسپر زنده میماند اگر بداند که در راه مبارزه برای زنده ماندن تنها نیست و کسی هست که در این راه او را یاری کند.
کارگران خارجی به اندازه کافی مهربان بودند که با غذا دادن به او، او را زنده نگهدارند ولی متاسفانه با پاشیدن گرد گوگرد بروی زخمش بمنظور کمک، شرایط او را وخیم تر کرده بودند.
خوشبختانه زخم سر جاسپر روز بروز کوچکتر شد.شگفت انگیز بود که چشم راست جاسپر با وجود تاری دید و آسیب ها رو به بهبودی گذاشت ولی متاسفانه چشم چپ او را نشد نجات داد و برای همیشه تابینا شد.یک عمل جراحی اساسی برای کاشت و پیوند پوست و عضله برای پوشش محل زخم با موفقیت انجام شد.
و سرانجام پس از ٨ ماه به خانه جدیدش، جایی که دوستانش در انتظارش بودند رفت...
این داستان مرا بیاد مراقبت ها و محبت های بیدریغ و سرشار از انسانیت خانم آزاده محجوب، دکتر وحید رضاخانی و دکتر مروارید پشدار از این گربه ی مجروح میاندازد.


متاسفانه در مملکت اسلامی حیوان ستیز ما دست اینگونه افراد برای کمک کردن به حیوانات بسته است.
ایکاش روزی برسه که مردم ما بجای مالیدن سر و صورت خود به میله های سرد و طلایی آرامگاه مردگان ١٠٠٠ سال پیش، به امید راهگشایی و فرج! وقت خود را صرف چنین حرکات انسانی میکردند...

۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه

آنها آبهای کره خاکی مان را مسموم و آلوده میکنند

حدود ٧٠ درصد از رودخانه ها، دریاچه ها و مخازن آب در چین ها ، تحت تاثیر آلودگی قرار دارند. طی تحقیقات اخیر صلح سبز "Greenpeace" ارتباطی میان تعدادی از مارک های معروف لباس از جمله آدیداس "adidas" و نایک "Nike " و کارخانه های نساجی در چین که مواد شیمیایی خطرناک را داخل رودخانه ها و دریاها رها میسازند، آشکار شده. این امر باعث آلوده شدن آبهای سراسر جهان میشود.
این مواد شیمیایی یک تهدید جدی برای سلامت انسان"، حیات وحش و محیط زیست است. بعضی از آنها باعث بهم ریختن و اختلال در سیستم هورمونی میشوند و میتوانند بر روی دستگاه تناسلی تاثیر بگذارند. بسیاری از آنها در شرایط طبیعی تجزیه نمیشوند و وارد بدن انسانها و حیوانات میشوند.

آنها همچنین می توانند بسیار فراتر و دورتر از منبع اصلی شان یافت شوند، وارد اقیانوس های ما میشوند، در اتمسفر و زنجیره مواد غذایی یافت می شوند. در بدن حیوانات از جمله پرندگان ، ماهی، نهنگ ، خرس های قطبی و حتی شیر مادر انسان یافت شده است.

مشکل تنها نگرانی برای یک محل خاص نیست بلکه این یک مسئله جهانی است و خواستار یک واکنش و پاسخ جهانی است.

۱۳۹۰ تیر ۲۸, سه‌شنبه

محصولات چینی را تحریم کنید

خرگوشها یکی دیگر از قربانیان صنعت پوست
قابل توجه دوستداران مد که اغلب کورکورانه بدون اینکه بدانند یا بخواهند بدانند چه حقایقی پشت پرده این محصولات است، آنان خریداری میکنند.
این علاقه مندان حتما با نام "Donna Karan" یا شناخته شده تر "DKNY" آشنا هستند.
دونا کاران، این زن سیاه دل حریص و طراح لباس نیویورکی با افتخار اعلام میکند که پالتوهای پوستش از پوست خرگوش های چینی است!
این هم تصاویری از زندگی و مرگ خرگوش ها در مزرعه های کشتار در کشور چین که "DKNY" افتخار همکاری با آنها را دارد!

در ضمن یادتون باشه، خرید کیف، کفش، عطر و دیگر لوازم مارک "DKNY" حکم ریختن آب به آسیاب این عفریته ی پول پرست را دارد.

فیلم / تیر باران ۱۶ پلیس پاکستانی متهم به دشمنی با اسلام و خدا توسط طالبان 18 +

پیک ایران به نقل از بی بی سی : این تصاویر ویدئویی نشان می دهد که ۱۶ پلیس در حالیکه دستهایشان از پشت بسته شده، متهم به دشمنی با اسلام و خدا می شوند و سپس طالبان به روی آنها شلیک می کنند.
ارتش پاکستان می‌گوید که یک کلیپ ویدیویی که در آن کشته شدن ۱۶ پلیس این کشور به دست طالبان نشان داده می‌شود، ظاهرا اصل است.
این ویدئو نشان می دهد که نیروهای پلیس در حالیکه دستهایشان از پشت بسته شده بر روی تپه ای به صف شده اند، مورد دشنام قرار می گیرند و بعد با گلوله کشته می شوند.

گفته می شود این حادثه در ژوئن گذشته رخ داد که طالبان طی عملیاتی از مرز افغانستان گذشته و این پلیسها را ربودند.

سخنگوی ارتش پاکستان به بی بی سی گفت که بنظر می رسد که این تصاویر اصل باشد.

اجساد آنها مدتی بعد توسط مردم محلی منطقه دیر کشف شد.

پلیس این کلیپ ویدئویی را از یک پلیس بدست آورده است که نشان می دهد مردم محلی در حال شناسایی اجساد هستند.

در درگیری های اخیر در این منطقه تاکنون ۲۵ پلیس دیگر نیز کشته شده اند. طالبان پاکستان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است.

این تصاویر که توسط طالبان منتشر شده بسیار دلخراش است. این کلیپ آخرین لحظات زندگی نیروهای پلیس را نشان می دهد.

در سمت راست، یک فرمانده طالبان آنها را متهم می کند که دشمن اسلام هستند و خدا از او می خواهد که آنها را تنبیه کند.

او همچنین با اشاره به یک کلیپ ویدئویی که سال گذشته منتشر شد، گفت سربازان پاکستانی شش پسر جوانی که مظنون به عضویت در طالبان بودند را کشتند. اما ارتش پاکستان می گوید این تصاویر ویدئویی جعلی بوده است.

لحظاتی بعد مردان مسلح به روی این ۱۶ نیروی پلیس آتش می گشایند و آنها روی زمین می افتند. طالبان به سر همه آنها تیر خلاص می زنند تا مطمئن شوند همگی کشته شده اند.

۱۳۹۰ تیر ۲۶, یکشنبه