۱۳۹۰ آذر ۲۰, یکشنبه

حادثه دلخراش در کورس اسبدوانی

ذبح اسلامی حیوان دردمند و نمایش بیرحمی به شیوه اسلامی

بیشرف ها! اسب بیدفاع کم زجر میکشد، این پست فطرت ها هم با کشیدن دم و پاهایش به دردش می افزایند

حالا چه میشد اگر میگذاشتید همانجا بماند و دامپزشکی خبر میکردید تا او را با بیهوش کردن از این درد جانفرسا نجات دهد؟ نه! نمیشود چون ما مسلمانیم!
و باید به روش اسلامی حیوانات را با درد و زجر فراوان کشت
تا گوشتش حرام نشود و بتوان از آن چلو کبابی درست کرد!

یعنی اگر کسی که سوار این اسب بود استخوان پایش میشکست، باز هم دیگران از سر و دستش میکشیدند و گلویش را میبریدند؟

آخ که حالم از هر چه اسلام و ذبح اسلامی است بهم میخورد و از هر چه اسب سوار و مسابقه اسبدوانی است متنفرم. تفو به این همه نامردی...


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر